Predsjedništvo

Predsjedništvo vrši koordinaciju rada kolektivnih organa Udruženja i imenuje Generalnog sekretara.

SBK Predsjedništvo

Predsjedništvo vrši koordinaciju rada kolektivnih organa Udruženja i imenuje Generalnog sekretara.

Predsjedništvo čine: Predsjednik Udruženja i njegova tri potpredsjednika, Predsjednik Skupštine, Predsjednik Izvršnog vijeća i Generalni sekretar.

Predsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština u skladu sa ovim Statutom.

upravlja imovinom Udruženja;

Predsjedništvo predstavlja Udruženje u odnosima sa liderima institucija vlasti, međunarodnih organizacija, međureligijskih i drugih institucija, kao i liderima bošnjačkih i drugih organizacija;

Predsjedništvo zastupa  i predstavlja  Udruženje  u javnosti i pravnom prometu;