Statut

Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02), Skupština udruženja „Svjetski Bošnjački Kongres“ na sjednici održanoj dana 28. 04.2023. godine u Sarajevu, donijela je

S T A T U T

Udruženja „Svjetski Bošnjački Kongres“

I  OPĆE ODREDE

Član 1.

(Osnivanje Udruženja)

Udruženje „Svjetski Bošnjački Kongres“ (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je Odlukom o osnivanju koja je donesena na sjednici Osnivačke skupštine dana 14.11.2012. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Sadržaj Statuta)

U skladu sa članom 14. Zakona, ovim Statutom propisuje se sljedeće:

 1. naziv i sjedište Udruženja;
 2. cilj i djelatnost Udruženja;
 3. zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 4. organi Udruženja, njihove ovlasti, način na koji se biraju i opozivaju, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, način odlučivanja i sazivanja sjednica tih organa;
 5. oblik i sadržaj pečata Udruženja;
 6. oblik i sadržaj znaka Udruženja;
 7. sticanje i raspolaganje imovinom;
 8. način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 9. postupak za donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta, te drugih općih akata Udruženja;
 10. uslove i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja;
 11. uslove i postupak za prestanak rada Udruženja;
 12. pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;
 13. druga pitanja od značaja za cilj i djelatnost Udruženja.

Član 3.

(Karakter i djelovanje Udruženja)

 1. Udruženje je nevladina i neprofitna organizacija.
 2. Udruženje djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 4.

(Status Udruženja)

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom upisa u Registar kod nadležnog ministarstva.

II  NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 5.

(Naziv Udruženja)

 1. Naziv Udruženja je: Svjetski Bošnjački Kongres.
 2. Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Association World Bosniak Congress.
 3. Naziv Udruženja se koristi na svim službenim jezicima koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Član 6.

(Sjedište Udruženja)

 1. Sjedište Udruženja je: ulica Terezije bb, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina.
 2. Udruženje može promijeniti naziv i sjedište o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

III  CILJ I DJELATNOSTI

Član 7.

(Cilj Udruženje)

 1. Cilj Udruženja je zalaganje za očuvanje jedinstva i afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta, zaštita interesa bošnjačkog naroda, te zalaganje za kontinuitet u razvoju vjerskog, duhovnog, kulturnog i društvenog nasljeđa bošnjačkog naroda.
 2. Udruženje će svoj cilj ostvarivati na sljedeći način:
 1. kroz promoviranje i razvoj savremenog bošnjačkog identiteta, putem jačanja solidarnosti među bošnjačkim zajednicama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu, odnosno zalaganje na jačanju veza između bošnjačkih zajednica i Bošnjaka u dijaspori sa njihovom domovinom Bosnom i Hercegovinom;
 2. zalaganje da se osiguraju prava, status i interesi Bošnjaka i bošnjačkih zajednica i organizacija kako bi se zaštitila njihova prava, status i interesi gdje god su osporeni, povrijeđeni ili ugroženi i tamo gdje su god manjina;
 3. iniciranje razvoja društvenog, vjerskog i kulturnog života Bošnjaka, zalaganje za obrazovanje Bošnjaka i razvoj bošnjačkih tradicionalnih vrijednosti, te zalaganje za trajanje Bošnjaka i prenošenje sveukupnog bogatog nasljeđa Bošnjaka sa jedne generacije na drugu;
 4. zastupanje i djelovanje u ime svojih članova – predstavnika bošnjačkih zajednica i svih Bošnjaka koji prihvataju ciljeve Udruženja, prema institucijama vlasti, međunarodnim i međuvladinim organizacijma i tijelima, nevladinim organizacijama, međureligijskim grupama, drugim religijama i građanskim tijelima;
 5. zalaganje za čuvanje sjećanja na genocid i na hiljade Bošnjaka ubijenih u XX vijeku, te izražavanje potpore preživjelim Bošnjacima i njihovim porodicama;
 6. promoviranje afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta radi sprječavanja širenja antibošnjaštva u svim oblicima ispoljavanja, te podizanje svijesti javnosti uopće o opasnostima koje su prisutne u svakom podsticaju na vjersku, rasnu ili etničku netrpeljivost, ugnjetavanje ili proganjanje;
 7. zalaganje za unapređenje i podržavanje međureligijskog dijaloga;
 8. podsticanje i promoviranje jednakosti polova i zalaganje za uključivanje mladih Bošnjaka u rukovodstva bošnjačkih zajednica i organizacija;
 9. razmjena iskustava i saradnja sa institucijama, pojedincima i nevladinim organizacijama, kako bi se postigao gore navedeni cilj, a u duhu mira, slobode, jednakosti i pravde.

IV  ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 8.

(Osnivači Udruženja)

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Skupštine koji svojstvo člana Udruženja stiču danom upisa u Registar udruženja.

Član 9.

(Članovi Udruženja)

 1. Član Udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom.
 2. Članovi Udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine, kao i strana lica koja daju doprinos svrsi Udruženja i prihvataju Statut, programski cilj i djelatnosti Udruženja.
 3. Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koja dobrovoljno pristupe Udruženju na način propisan Statutom i učestvuju u radu Udruženja preko svojih delegiranih predstavnika.
 4. Udruženje vodi spisak svojih članova u skladu sa Zakonom.
 5. Članovi Udruženja plaćaju članarinu na osnovu odluke Skupštine.

Član 10.

(Vrsta članova)

 1. O prijemu u članstvo Udruženja odlučuje Izvršno vijeće.
 2. Članovi Udruženja mogu biti:
 1. stalni članovi;
 2. pridruženi članovi;
 3. počasni članovi.

Član 11.

 1. Stalni članovi Udruženja su fizička i pravna lica iz člana 10. ovog Statuta, koja su stekla svojstvo člana Udruženja.
 2. Pridruženi član Udruženja može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski ili na drugi način pomaže Udruženju.
 3. Počasni član Udruženja može postati fizička i pravna osoba koja značajno doprinese promociji cilja i djelatnosti Udruženja.
 4. Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu, a primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Član 12.

(Prestanak članstva)

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. na lični zahtjev člana, pisanim putem;
 2. isključenjem člana u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljem i Statutom Udruženja;
 3. smrću člana Udruženja;
 4. prestankom svojstva pravnog lica Udruženja.

Član 13.

(Istupanje iz članstva)

 1. Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.
 2. Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva upoznaje se Predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 14.

(Isključenje iz članstva)

 1. Isključenje iz članstva Udruženja vrši se u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno cilju i interesima Udruženja.
 2. Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Predsjednik Udruženja.
 3. Lice koje je nezadovoljno odlukom koju je donio Predsjednik Udruženja o isključenju, može podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
 4. Skupština razmatra žalbu iz stava 3 ovog člana na prvom narednom zasjedanju i na istom donosi konačnu odluku.

V  PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 15.

(Prava članova)

Prava članova Udruženja su:

 1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani;
 2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
 3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženja;
 4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
 5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 16.

(Dužnosti članova)

Dužnosti članova Udruženja su:

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;
 3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njegovih programskih ciljeva;
 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja;
 5. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu na osnovu odluke Skupštine;
 6. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta.

Član 17.

(Odgovornost članova)

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, kojeg donosi Predsjednik Udruženja na prijedlog Izvršnog vijeća.

VI  ORGANI UDRUŽENJA

Član 18.

(Organi Udruženja)

Organi Udruženja su:

 1. Skupština;
 2. Senat;
 3. Predsjednik Udruženja;
 4. Predsjedništvo;
 5. Izvršno vijeće.

Član 19.

(Skupština )

 1. Skupština je organ upravljanja Udruženjem koju čine svi članovi s jednakim pravom glasa.
 2. Mandat Skupštine traje četiri godine. Skupština može skratiti mandat na prijedlog najmanje 25 delegata, Predsjednika Udruženja ili Izvršnog vijeća.

Član 20.

(Predsjednik Skupštine)

 1. Skupština ima Predsjednika koji predsjedava zasjedanjima Skupštine i njega bira i razrješava Skupština iz svog sastava.
 2. Mandat Predsjednika Skupštine traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Član 21.

(Rad Skupštine)

 1. Skupština Udruženja može biti redovna i vanredna.
 2. Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.
 3. Predsjednik Udruženja saziva redovno zasjedanje Skupštine u prvoj godini nakon prethodnog redovnog zasjedanja Skupštine. Redovno zasjedanje Skupštine mora biti sazvano najmanje 60 dana po pisanoj obavijesti upućenoj članovima Skupštine.
 4. Predsjednik Skupštine dužan je sazvati redovno zasjedanje Skupštine u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine, ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.

Član 22.

(Zasjedanja)

 1. Izvrsno vijeće, dvotrećinskom većinom glasova, može sazvati vanredno zasjedanje Skupštine na kojem će se razmatrati konkretna pitanja ili poduzimanje konkretnih radnji. Vanredno zasjedanje Skupštine saziva se izuzetno u slučaju hitne potrebe i nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Udruženju ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.
 2. Vanredno zasjedanje mora biti sazvano najmanje 30 dana po pisanoj obavijesti upućenoj članovima Skupštine. Teme vanrednog zasjedanja bit će ograničene na ona pitanja koja je Predsjednik Udruženja naveo u obavijesti o vanrednom zasjedanju upućenoj članovima Skupštine.

Član 23.

(Akreditacije za zasjedanja)

 1. Komisija za akreditacije i verifikacije će ispitati akreditacije svih članova za redovno ili vanredno zasjedanje Skupštine, te podnijeti Izvještaj o akreditaciji i verifikaciji Predsjedniku Skupštine radi odobravanja akreditacija i verificiranja članova Skupštine prije zakazanog početka redovnog ili vanrednog zasjedanja.
 2. U slučaju da Izvršno vijeće smatra da neki član nije kvalificiran za učešće na zasjedanju Skupštine, Generalni sekretar obavještava člana Skupštine.
 3. Skupština može, dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine, odbiti ili promijeniti takvu odluku Izvršnog vijeća.

Član 24.

(Poslovnik)

Način rada Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine, kojeg predlaže Predsjednik Udruženja, a usvaja Skupština.

Član 25.

(Ovlasti Predsjednika Skupštine)

 1. Predsjednik Skupštine predsjedava redovnim i vanrednim zasjedanjima Skupštine. Ukoliko Predsjednik Skupštine nije prisutan, Predsjednik Udruženja predsjedava redovnim ili vanrednim zasjedanjem Skupštine.
 2. Predsjednik Skupštine određuje zapisničara na početku rada zasjedanja koji vodi zapisnik. Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova zasjedanja Skupštine.
 3. Predsjednik Skupštine se:
 1. stara o organizovanju Skupštine i saziva njena zasjedanja;
 2. predlaže dnevni red zasjedanja;
 3. predsjedava zasjedanjima Skupštine;
 4. potpisuje akte donesene na Skupštini;
 5. stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 6. predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu, u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom i Zakonom.
 7. vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 26.

(Ovlasti Skupštine)

Skupština ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

 1. donosi Statut Udruženja, izmjene i dopune, kao i druge akte utvrđene Statutom;
 2. daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;
 3. bira i opoziva Predsjednika Skupštine;
 4. bira i opoziva Predsjednika i potpredsjednike Udruženja;
 5. bira i opoziva Predsjednika i članova Izvršnog vijeća;
 6. odlučuje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanku rada Udruženja;
 7. usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 8. razmatranje i usvajanje godišnjeg programa poslovne politike i plana rada Udruženja, te utvrđivanje dugoročnih zadataka i akcionih planova;
 9. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Predsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine i Izvršnog vijeća.
 10. usvajanje završnog računa i finansijskih izvještaja;
 11. odlučuje o pitanjima u vezi određivanja članarine (visine i načina plaćanja) i odustajanja od članarine, s tim da se ovlaštenje za ova pitanja može prenijeti na Predsjednika Udruženja;
 12. donosi odluku o ovlaštenim licima za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 13. daje autentično tumačenje ovog Statuta;
 14. djeluje kao drugostepeni organ u žalbenom postupku;
 15. obavlja druge poslove od interesa za Udruženje koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

Član 27.

(Senat)

 1. Senat je stručno i savjetodavno tijelo koje se konstituira aktom Skupštine na period od četiri godine.
 2. Senat ima ulogu da utvrđuje strategiju, zauzima stavove, daje prijedloge i mišljenja organima Udruženja o pitanjima od nacionalnog značaja za bošnjački narod.
 3. Senat ima 33 člana koje bira i razrješava Skupština iz reda svojih članova na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.
 4. Sjednice Senata se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
 5. Sjednicama Senata predsjedava Predsjednik Udruženja.

Član 28.

(Predsjednik Udruženja)

 1. Predsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština u skladu sa ovim Statutom.
 2. Predsjednik Udruženja ima tri potpredsjednika koje imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Predsjednika Udruženja.
 3. Mandat Predsjednika i potpredsjednika Udruženja je četiri godine s mogućnošću reizbora.

Član 29.

(Odgovornost Predsjednika Udruženja)

Predsjednik Udruženja je za svoj rad odgovoran Skupštini u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja, a potpredsjednici su za svoj rad odgovorni Predsjedniku Udruženja i njemu podnose izvještaj o radu.

Član 30.

(Ovlasti Predsjednika Udruženja)

Predsjednik Udruženja ima slijedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 1. priprema sjednice Skupštine;
 2. priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. rukovodi poslovima Udruženja, provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja;
 4. upravlja imovinom Udruženja;
 5. predstavlja Udruženje u odnosima sa liderima institucija vlasti, međunarodnih organizacija, međureligijskih i drugih institucija, kao i liderima bošnjačkih i drugih organizacija;
 6. zastupa i predstavlja Udruženje u javnosti i pravnom prometu;
 7. podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
 8. naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana Udruženja;
 9. određuje planove i radne zadatke i odgovoran je za zakonitost u poslovanju Udruženja;
 10. donosi opća akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 11. prati realizaciju finansijskog plana Udruženja;
 12. donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti članova Udruženja u skladu sa članom 17 ovog Statuta na prijedlog Izvršnog vijeća;
 13. predsjedava sjednicama Senata;
 14. predlaže Predsjedništvu kandidate za poziciju Generalnog sekretara;
 15. predlaže izbor predsjednika i članova Izvršnog vijeća;
 16. imenuje, uz saglasnost Izvršnog vijeća, predstavnike u vanjskim tijelima ili organizacijama čiji je član Udruženje;
 17. imenuje predsjedavajuće komisija i vijeća;
 18. imenuje predsjedavajuće i dopredsjedavajuće (s reputacijom prihvatljivih osoba) u odborima Izvršnog vijeća;
 19. vrši kontrolu budžeta Udruženja i naknada za rukovodeća, stručna, administrativna i druga lica Udruženja;
 20. ovlašten je da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine;
 21. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Udruženja i Zakonom koje mu stavi u nadležnost Skupština.

Član 31.

(Opoziv Predsjednika Udruženja)

 1. Predsjednik Udruženja i potpredsjednici mogu biti opozvani/razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su izabrani u sljedećim slučajevima:
 1. na sopstveni zahtjev;
 2. ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke;
 3. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
 1. Inicijativu za razrješenje Predsjednika Udruženja i potpredsjednika može dati 1/3 članova Skupštine.

Član 32.

(Predsjedništvo)

Predsjedništvo vrši koordinaciju rada kolektivnih organa Udruženja i imenuje Generalnog sekretara.

Predsjedništvo čine: Predsjednik Udruženja i njegova tri potpredsjednika, Predsjednik Skupštine, Predsjednik Izvršnog vijeća i Generalni sekretar.

Član 33.

(Izvršno vijeće)

 1. Izvršno vijeće djeluje na realizaciji odluka Skupštine i Predsjednika Udruženja.
 2. Odluke Izvršnog vijeća se objavljuju na narednom zasjedanju Skupštine.
 3. Izvršno vijeće se sastaje najmanje četiri puta godišnje, u vrijeme i na mjestu koje odredi Predsjednik Izvršnog vijeća.
 4. Predsjednik Izvršnog vijeća može sazvati vanrednu sjednicu Izvršnog vijeća  najmanje pet dana po pisanoj obavijesti.

Član 34.

(Sastav Izvršnog vijeća)

 1. Izvršno vijeće ima devet članova.
 2. Izvršno vijeće organizuje svoj rad resorno. Svaki član Izvršnog vijeća predvodi resorni odbor. Nadležnosti resornih odbora regulišu se odlukom Predsjednika udruženja.
 3. Predsjednik Izvršnog vijeća predsjedava sjednicama Izvršnog vijeća.
 4. Generalni sekretar prisustvuje sjednicama Izvršnog vijeća bez prava glasa.

Član 35.

(Glasanje u Izvršnom vijeću)

Glasanje na sjednicama Izvršnog vijeća vrši se prostom većinom datih glasova, ne računajući uzdržane glasove.

Član 36.

(Ovlasti Izvršnog vijeća)

Izvršno vijeće ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

 1. bavljenje tekućim poslovima;
 2. koordinacija rada resornih odbora,
 3. utvrđivanje politike investicija;
 4. ratificiranje sporazuma i ugovora između Udruženja i trećih osoba;
 5. donošenje odluke o otvaranju i zatvaranju ureda Udruženja i praćenje njihovog rada;
 6. organizovanje i kontrola poslova veznih za odnose sa javnošću;
 7. organizovanje i kontrola poslova vezanih za sakupljanje sredstava u ime Udruženja;
 8. obezbjeđivanje i organizovanje logistike za rad Udruženja.

VII  NOSIOCI FUNKCIJA/DUŽNOSNICI

Član 37.

(Nosioci funkcija/dužnosnici)

 1. Nosioci funkcija/dužnosnici Udruženja su: Predsjednik Udruženja, Predsjednik Skupštine, potpredsjednici, Predsjednik Izvršnog vijeća i Generalni sekretar.
 2. Sve nosioce funkcija/dužnosnike bira Skupština.

Član 38.

(Generalni sekretar)

 1. Generalnog sekretara bira Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Udruženja.
 2. Generalni sekretar vodi sve poslove koji se odnose na:
 1. organizaciju rada Udruženja;

 1. podnosi izvještaj Predsjedniku Udruženja o provođenju utvrđene poslovne politike Udruženja i postupanjima po odlukama koje su donijela tijela Udruženja;
 2. dostavlja izvještaje Izvršnom vijeću i Skupštini o svojim aktivnostima na svakom redovnom sastanku;
 3. Predsjednik Udruženja može dati upute Generalnom sekretaru da pripremi i dostavi i druge izvještaje za koje Predsjednik Udruženja smatra da su potrebni.

Član 39.

(Potpredsjednici)

Potpredsjednici imaju ovlasti i odgovornosti koje im, pojedinačno ili zajedno, daje Predsjednik Udruženja ili Skupština.

Član 40.

(Upražnjena mjesta nosioca funkcija/dužnosnika)

 1. U slučaju upražnjenog mjesta na funkciji Predsjednika Udruženja, funkciju Predsjednika Udruženja preuzima Predsjednik Skupštine koji će imati sve ovlasti i dužnosti Predsjednika Udruženja do narednog redovnog zasjedanja Skupštine, ili vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi popunjavanja upražnjenog mjesta Predsjednika Udruženja.
 2. U slučaju upražnjenog mjesta na funkciji Generalnog sekretara, Predsjednik Udruženja će predložiti kandidata za imenovanje.
 3. U slučaju upražnjenog mjesta na poziciji drugog nosioca funkcije/dužnosnika Udruženja, to upražnjeno mjesto će biti popunjeno od Predsjednika Udruženja do održavanja narednog redovnog zasjedanja Skupštine ili vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi popunjavanja tog upražnjenog mjesta.

Član 41.

(Predlaganje i izbor nosioca funkcija/dužnosnika)

 1. Predsjednik Udruženja saziva Komisiju za izbor i imenovanja najmanje 30 dana prije održavanja redovnog zasjedanja Skupštine, ili najmanje 15 dana prije održavanja vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi izbora jednog ili više nosioca funkcija/dužnosnika;
 2. Kandidati za Predsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine i potpredsjednike ne mogu biti članovi Komisije za izbor i imenovanja.
 3. Komisija za izbor i imenovanja traži prijedloge za funkcije Predsjednika Udruženja, Predsjednika Skupštine i potpredsjednike najmanje 20 dana prije održavanja redovnog zasjedanja Skupštine, ili najmanje 10 dana prije održavanja vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi izbora jednog ili više nosioca funkcija/dužnosnika.
 4. Generalni sekretar dostavlja prijedlog liste Komisije za izbor i imenovanja sa imenima kandidata za nosioce funkcija/dužnosnika Udruženja Predsjedniku Udruženja koji daje mišljenje, najmanje 20 dana prije održavanja redovnog zasjedanja Skupštine, ili najmanje 10 dana prije održavanja vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi izbora jednog ili više dužnosnika.
 5. Generalni sekretar dostavlja prijedlog liste Komisije za izbor i imenovanja sa imenima kandidata za nosioce funkcija/dužnosnika Udruženja svim članovima Udruženja koji glasaju i članovima Izvršnog vijeća, najmanje 10 dana prije održavanja redovnog zasjedanja Skupštine, ili najmanje 7 dana prije održavanja vanrednog zasjedanja Skupštine sazvanog radi izbora jednog ili više dužnosnika.

VIII  KOMISIJE I RADNA TIJELA

Član 42.

(Tijela Udruženja)

 1. Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Udruženja, Skupština može obrazovati stalne ili povremene komisije i druga radna tijela.
 2. Sastav i djelokrug stalnih ili povremenih komisija i drugih radnih tijela utvrđuje se posebnim aktom Skupštine.

Član 43.

(Proceduralna pravila)

 1. Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.
 2. Kvorum na redovnom ili vanrednom zasjedanju Skupštine, odnosno sjednici Izvršnog vijeća, bit će dvotrećinska većina od ukupnog broja delegata ili predstavnika sa pravom glasa.
 3. Glasanje na sjednicama Skupštine vrši se prostom većinom datih glasova ne računajući uzdržane glasove.
 4. U slučaju izuzetne potrebe svi kolektivni organi mogu održati svoje zasjedanje, odnosno sjednice, putem videokonferencije ili telekonferencije.
 5. Generalni sekretar će osigurati vođenje zapisnika u koji treba da se unesu sve odluke donesene na redovnim ili vanrednim zasjedanjima Skupštine, odnosno sjednicama Izvršnog vijeća.
 6. Glasanje na svim redovnim ili vanrednim zasjedanjima Skupštine, odnosno sjednicama Izvršnog vijeća, obavlja se lično, dizanjem ruke, a ne putem opunomoćenika, osim ako se ne zatraži evidentirano poimenično glasanje.
 7. Glasanje na zasjedanju je javno, izuzev ukoliko Skupština na samom zasjedanju ne utvrdi drugačije.
 8. Skupština i Izvršno vijeće usvajaju Poslovnik o svom radu.
 9. Prilikom izbora i imenovanja Predsjednika i članova kolektivnih upravnih i izvršnih organa, kao i članova i rukovodioca odbora Izvršnog vijeća, te članova i rukovodioca drugih tijela Udruženja, vodit će se računa o angažovanju mladih i osiguranju jednakosti polova, radi davanja podsticaja za jačanje sljedeće generacije bošnjačkih vođa.

IX  PRIHODI I IMOVINA

Član 44.

(Prihodi Udruženja)

Prihodi Udruženja su:

 1. članarine;
 2. dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako stranih, tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 3. sredstva dodijeljena iz budžeta;
 4. prihodi od dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora;
 5. pasivni prihodi;
 6. prihodi stečeni putem kotizacija članova i ostvarivanje cilja i aktivnosti Udruženja;
 7. drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 45.

(Raspolaganje prihodima)

 1. Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom kojeg donosi Skupština na prijedlog Predsjednika Udruženja.
 2. korištenju sredstava u skladu sa finansijskim planom odlučuje Predsjednik Udruženja.

Član 46.

(Nadzor nad prihodima)

 1. Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Skupština Udruženja.
 2. Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjih i završnih finansijskih izvještaja.
 3. Dokumente iz stava 2 ovog člana Skupština razmatra na redovnom godišnjem zasjedanju, a ako je potrebno i na vanrednom zasjedanju Skupštine, te iste podnosi nadležnim organima u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

X  JAVNOST RADA

Član 47.

(Javnost)

 1. Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.
 2. Svim članovima Udruženja omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

Član 48.

(Informisanje)

Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsjednik Udruženja.

XI NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA

Član 49.

(Izvještaji)

 1. Skupština na redovnom godišnjem zasjedanju usvaja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja za prethodnu godinu.
 2. Predsjednik Udruženja je dužan svake godine podnijeti Skupštini Udruženja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja za prethodnu godinu.
 3. Udruženje je dužno i obavezno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.
 4. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja dostavlja se članovima Skupštine najmanje 15 dana prije održavanja iste.

XII  POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA

Član 50.

(Izmjene i dopune Statuta)

 1. Skupština je nadležna za donošenje, izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata određenih Statutom.
 2. Izmjene i dopune Statuta ili ukidanje odredbi Statuta u izuzetnim okolnostima nalaže prethodno pisano obavještenje u roku od 30 dana članovima Udruženja, kao i dvotrećinsku većinu glasova ukupnog broja delegata na zasjedanju Skupštine, ne računajući uzdržane glasove.
 3. Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.
 4. Inicijativa se upućuje Predsjedniku Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune Statuta.

Član 51.

(Drugi akti)

 1. Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta.
 2. Organi Udruženja donose opće akte Udruženja: pravilnike, poslovnike i odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

XIII  PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 52.

(Prestanak rada Udruženja)

 1. Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine Udruženja ili po sili Zakona.
 2. Udruženje prestaje s radom:
 1. ako nadležni organ Udruženja donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji Udruženja;
 2. ako su ispunjeni uvjeti iz člana 9 stav 4 Zakona, ili ako se utvrdi da je Udruženje prestalo djelovati.
 1. Smatrat će se da je Udruženje prestalo djelovati:
 1. ko je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim Statutom, a Skupština nije održana;
 2. da se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za osnivanje udruženja, a Predsjednik Udruženja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.
 1. Nezavisno od odredbi stava 3 tačka b) ovog člana, Udruženje neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzrokovane prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženja.
 2. Odluku o dobrovoljnom prestanku rada donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
 3.  Istovremeno, Skupština Udruženja donosi plan likvidacije Udruženja kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.
 4. Preostala imovina Udruženja, nakon izmirenja obaveza iz stava 6 ovog člana, dodijelit će se Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti (BANU), a na osnovu odluke Skupštine.

Član 53.

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa čl. 43., 44. i 45. Zakona.

XIV  ZASTUPANJE

Član 54.

(Zastupanje)

Udruženja predstavlja i zastupa u pravnom prometu Predsjednik Udruženja i Predsjednik Skupštine Udruženja u okviru ovlaštenja utvrđenim ovim Statutom i Zakonom.

Član 55.

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik Udruženja može dati pisanu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

XV  OBLIK I SADRŽAJ PEČATA, ZNAKA, ZASTAVE I HIMNE UDRUŽENJA

Član 56.

(Pečat)

 1. Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je kružno u gornjoj polovini ispisan naziv na bosanskom jeziku latiničnim pismom: Udruženje Svjetski Bošnjački Kongres i na engleskom jeziku Association World Bosniak Congress, a u donjem dijelu je sjedište Udruženja Sarajevo. Na sredini pečata je znak Udruženja.
 2. Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima. O čuvanju i upotrebi pečata stara se Predsjednik Udruženja.

Član 57.

(Znak, zastava i himna)

 1. Udruženje ima svoj znak. Znak Udruženja je u obliku cvijeta sa zelenim središtem i sa jedanaest bijelih latica.
 2. Udruženje ima zastavu zelene boje sa znakom Udruženja na sredini. Proporcija zastave je 1x1,5.
 3. Udruženje ima himnu. Himna Udruženja bit će utvrđena posebnom odlukom Skupštine.

XVI  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58.

(Tumačenje Statuta)

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 59.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

Broj: 01/23

Predsjednik Skupštine

Sarajevo, 28.04.2023.

Dr Tarik Kurbegović

_______________________