Predsjednik skupstine

Dr. Tarik Kurbegovic

Dr. Tarik Kurbegović je rođen 1978. godine u Sarajevu.

Doktorsku disertaciju iz oblasti tržišta kapitala odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Beču 2011. godine, i time stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Jedan je od rijetkih doktora ekonomskih nauka na aktivnom tržištu kapitala u Federaciji BiH.

Postdiplomski studij, smjer poslovna ekonomija, na Ekonomskom fakultetu u Beču završava 2004 godine i stiče zvanje magistra ekonomskih nauka, sa specijalizacijom u oblastima „Tržište kapitala i ekonomska historija“

Dodiplomski studij također završava na Ekonomskom fakultetu u Beču, sa zvanjem diplomiranog ekonomiste.

Dr. Kurbegić je također ovlašteni broker i investicijski savjetnik, za što je licencu stekao polaganjem navedenih stručnih ispita kod Komisije za vrijednosne papire FBiH. Također, među brojnim diplomama je i ona o položenom državnom ispitu za visoku stručnu spremu u svrhu obavljanja rukovodećih pozicija u javnom sektoru.

Srednjoškolsko obrazovanje stiče u Turskoj, gdje se seli kao vrlo mlad, nakon završenog drugog razreda II Gimnazije, i uspješno završava Koledž „Fatih“ u Istanbulu.

Aktivno se služi sa tri svjetska jezika: engleskim, njemačkim i turskim.

Radno iskustvo dr. Kurbegovića jednako je bogato kao i njegova naobrazba. Uspješnu karijeru izgradio je kroz niz rukovodećih pozicija u više kompanija, domaćih i stranih, bio je član odbora za reviziju, nadzornih odbora, upravnih odbora u javnom sektoru, predsjednik Udruženja profesionalnih posrednika u prometu vrijednosnih papira, te član Berzanske komisije.

Stručnost i profesionalnost, te predanost tržištu kapitala, rezultirali su imenovanjem na funkciju koju sada obavlja.

Tarik Kurbegovic