POSLOVNIK

 

 

O RADU SKUPŠTINE SVJETSKOG BOŠNJAČKOG KONGRESA

 

 I  OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom  uređuje  se način rada Skupštine Svjetskog  Bošnjačkog  Kongresa  (u daljem tekstu: Skupština) u skladu sa Statutom Svjetskog Bošnjačkog Kongresa (u daljem tekstu: SBK), a naročito:

 1. način i uslovi priprema za održavanje Skupštine;
 2. prijem, akreditacija i verifikacija prisutnih članova SBK-a;
 3. utvrđivanje dnevnog reda;
 4. rad  Skupštine po pojedinim pitanjima dnevnog reda;
 5. materijali za Skupštinu;
 6. glasanje na Skupštini;
 7.  druga pitanja od značaja za punovažan i efikasan rad Skupštine.

Član 2.

U slučajevima kada je određeno pitanje drugačije regulisano ovim Poslovnikom u odnosu na druga normativna akta  SBK, primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika.

Član 3.

Odluku o sazivanju Skupštine SBK, datum i mjesto održavanja Skupštine donosi Predsjednik Skupštine, po ukazanoj  potrebi ili na zahtjev Predsjednika SBK ili Izvršnog vijeća.

 

 II  AKREDITACIJA I VERIFIKACIJA

Član 4.

 1. Uslov za učešće u radu Skupštine je akreditacija i verifikacija članova Skupštine.
 2. Akreditaciju i verifikaciju vrši Komisija za akreditacije i verifikacije.

 

Član 5.

 1. Akreditacija članova Skupštine vrši se na uobičajen način uz slijedeće uslove:
 1.  akreditacija aktivnih članova SBK;
 2. uz akreditaciju se vrše i ostale aktivnosti koje su bitne za bazu podataka SBK, na način koji ne remeti tok same akreditacije, a u skladu sa članom 11. stav 4) Statuta SBK.
 1. Uz akreditaciju prisutnih članova SBK vrši se i upis svih ostalih prisutnih - pridruženih i  počasnih članova, gostiju, učesnika protokola, obezbjeđenja i medija.

Član 6.

Nakon izvršene akreditacije i verifikacije, Komisija za akreditacije i verifikacije sačinjava poseban Izvještaj kojeg podnosi Skupštini prije početka zvaničnog rada Skupštine.

Član 7.

Izvještaj Komisije za akreditacije i verifikacije obavezno sadrži:

 1. broj prisutnih članova SBK-a;
 2. spisak prisutnih u svojstvu pridruženih i počasnih članova SBK-a;
 3. spisak prisutnih gostiju Skupštine.

 

III   POČETAK RADA, ODLUČIVANJE I TOK ZASJEDANJA SKUPŠTINE

Član  8.

 1. Skupština počinje sa radom i punovažno odlučuje ako je na njoj prisutna dvotrećinska većina od ukupnog broja članova sa pravom glasa, o čemu se stara Komisija za akreditacije i verifikacije, po objavljivanju Izvještaja o broju prisutnih članova Skupštine sa pravom glasa.
 2. Predsjednik Skupštine zvanično otvara Skupštinu.
 3. Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red Skupštini na usvajanje.
 4. Dnevni red je usvojen ukoliko je za njega glasala većina od prisutnih članova na sjednici Skupštine.
 5. Na prijedlog Predsjednika Skupštine bira se sekretar Skupštine i zapisničar.

                                                 Član 9.

(1) Skupština glasa o usvajanju ovog Poslovnika i smatra se da je usvojen ako se za njega izjasnila većina članova Skupštine koji su glasali. 

(2) Nakon usvajanja Poslovnika, Skupština nastavlja sa radom prema dnevnom redu.

 

Član 10.

Glasanje na zasjedanjima Skupštine vrši se prostom većinom članova ne računajući uzdržane glasove i  obavlja se lično, dizanjem ruke, u skladu sa članom 43. stav 3) Statuta SBK, a za izmjene i dopune Statuta SBK dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine ne računajući uzdržane glasove, u skladu sa članom 50. stav 2) Statuta SBK, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Član 11.

Predsjednik Skupštine može dati mogućnost zvaničnim gostima Skupštine da se učesnicima Skupštine obrate odgovarajućim pozdravnim govorom.

Član 12.

(1) U radu Skupštine učestvuju članovi SBK koji su dobili akreditaciju za punopravno učestvovanje i odlučivanje.

(2) Ostali učesnici Skupštine imaju ulogu posmatrača ili gosta Skupštine.

Član 13.

(1) Predsjednik Skupštine daje riječ učesnicima o temama prema dnevnom redu, u pravilu prema redoslijedu prijave.

(2) Po istoj tački dnevnog reda član Skupštine s punim pravom glasa ima pravo dobiti riječ najviše dva puta.

(3) Svaki govornik govori u pravilu do dva minuta, a izuzetno do pet minuta, a tek nakon mogućeg  izjašnjenja Skupštine može se dopustiti duže vremensko izlaganje.

(4) Ako se govornik ne drži predmeta rasprave ili prekoračuje vrijeme, Predsjednik Skupštine će govornika upozoriti, a u slučaju neposluha oduzeti mu riječ.

Član 14.

(1) Svako s pravom glasa ima u raspravi po svakom predmetu pravo na ispravak netačnog navoda.

(2) Ispravak se odnosi isključivo na pobijanje iznesene tvrdnje, zbog koje je i zatražen, a vremenski

može trajati do dvije minute.

(3) U pravilu, riječ za ispravak se dodjeljuje odmah, bez obzira na redoslijed prijave govornika.

(4) Ako neko zloupotrebljava ispravak, Predsjednik Skupštine će ga upozoriti, a može mu i oduzeti riječ.

 

IV  IZBOR NOSILACA FUNKCIJA/DUŽNOSNIKA SBK

Član 15.

 Izbori se obavljaju za slijedeće organe i nosioce funkcija/dužnosnike:

 1. Predsjednika Skupštine;
 2. Predsjednika i potpredsjednike SBK-a;
 3. Predsjednika i članove Izvršnog vijeća;
 4. Članove Senata;

Član 16.

(1) Izbor nosilaca funkcija/dužnosnika SBK vrši se uobičajenim glasanjem na Skupštini na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja.

(2) Nakon izbora, uz Predsjednika Skupštine, nosioci funkcija/dužnosnici: Predsjednik i potpredsjednici SBK i Predsjednik Izvršnog vijeća zauzimaju mjesta u pročelju za stolom predsjedavajućeg.

 

V  RAD SKUPŠTINE PO POJEDINIM PITANJIMA

Član  17.

Skupština donosi po svakom pitanju dnevnog reda jedan od slijedećih vidova akata: odluke, zaključke, preporuke, mišljenja i druga akta.

Član 18.

Svaki član SKB sa akreditacijom ima pravo davanja prijedloga, mišljenja i sugestija.

 

VI  ZAPISNICI

Član 19.

 1. Skupština ima zapisničara koji je prethodno predložen od strane Predsjednika Skupštine.
 2. Zapisnik o radu Skupštine je dokument SBK trajnog karaktera koji se čuva u arhivi SBK i dostupan je svakom članu SBK na uvid.
 3. Zapisnik Skupštine najmanje mora da sadrži sljedeće podatke: redni broj, datum, mjesto i vrijeme održavanja, podatke o prisutnosti, podatke o gostima i njihovom broju, dnevnom redu zasjedanja, o eventualno prihvaćenim ili neprihvaćenim dopunama dnevnog reda, o donesenim ili odbijenim odlukama, zaključcima, eventualne kodekse, deklaracije ili rezolucije, eventualno izrečenim mjerama, diskusijama govornika, imenima diskutanata, prihvatanju ili neprihvatanju izvještaja o radu SBK-a za protekli period, o svim drugim važnim događajima, kao i vremenu završetka Skupštine.
 4. U Zapisnik se unose rezultati glasanja, a sve u vezi sa Zapisnikom, kao i rezultatima glasanja  mora biti formulisano kratko i jasno tako da ne bude nikakve dileme u pogledu toga šta je rečeno ili odlučeno. Zapisnik se ovjerava pečatom SBK.
 5. Zapisniku se prilažu i svi materijali i dokumentacija sa Skupštine.

 

VII  IZJAVE ZA JAVNOST

Član  20.

Izjave za medije daje Predsjednik SBK, Predsjednik Skupštine ili lice ovlašteno za odnose sa javnošću.

 

VIII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Podjela materijala za Skupštinu vrši se blagovremeno prije početka rada Skupštine, uz akreditaciju učesnika Skupštine.

Član 22.

(1) Skupština SBK je u načelu javna.

(2) Predsjednik Skupštine može odlučiti da Skupština ili pojedini njeni dijelovi budu održani bez prisustva  javnosti.

Član  31.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                        Muftija Muamer Zukorlić

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Pravni osnov

Osnov za donošenje Poslovnika o radu sadržan je u članu 24. Statuta SBK.

Razlozi za donošenje Poslovnika

Ovim aktom se regulišu pitanja rada i organizacije zasjedanja Skupštine, a koja nisu regulisana Statutom.

Pored toga i praktične potrebe zahtijevaju postojanje ovog normativnog akta.

Predložena rješenja

Ovim Poslovnikom su uređena pitanja koja su u principu uobičajena da se regulišu ovim aktom, a posebna pažnja je posvećna pitanjima načina glasanja te su razrađena druga pitanja koja su propisana Statutom.